033-277 6060 info@technica.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Over Technica

Communicatie, informatie, veiligheid en infrastructuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Efficiënte oplossingen op deze terreinen bestaan daarom ook uit een combinatie van verschillende expertisegebieden en kunnen niet meer gerealiseerd en beheerd worden door klassieke installatie-, telecom- of automatiseringsbedrijven. Onze bedrijfsinformatie en uw gegevens zijn
uiterst waardevol en essentieel om ons werk te kunnen uitvoeren. Daarom doet Technica er alles aan om te zorgen dat uw vertrouwelijke informatie veilig, privé en beschikbaar blijft. Ons uitgangspunt is dat we met uw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze gegevens wordt omgegaan.

Privacyverklaring van Technica

Technica is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.
Waar hierna van ‘wij’ en ‘ons’ wordt gesproken in deze privacyverklaring wordt bedoeld.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Technica
’t Zwarte land 29
3925 CK Scherpenzeel
www.technica.nl
info@technica.nl
033-277 60 60

Persoonsgegevens die wij verwerken en waar die vandaan komen

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt of door ons zijn verzameld.

Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens.

Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties:

 1. voor- en achternaam;
 2. geslacht;
 3. e-mailadres en telefoonnummer;
 4. functietitel.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond wij persoonsgegevens verwerken

De registratie van zakelijke persoonsgegevens van stakeholders heeft als doel om de dienstverlening naar deze directe stakeholders, zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties
Persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties worden door ons gebruikt:

 1. voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 2. om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden;
 3. het versturen van onze nieuwsbrief;
 4. om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende:

 1. als u die hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen uw toestemming;
 2. het is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u noodzakelijk om bepaalde verwerkingen te laten plaatsvinden;
 3. bepaalde verwerkingen zijn noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Die belangen bestaan uit het goed kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten door contact te kunnen onderhouden met onze zakelijke relaties en daarvoor de persoonsgegevens van contactpersonen te verwerken.

Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dat wil zeggen dat wij niet met uw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt besluiten nemen die u aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen hebben voor u.

Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is voor de levering van de door u bestelde producten, aangevraagde diensten, om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Als wij iemand inschakelen om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken, dan blijven wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat er goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Technica draagt zorg voor passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen zijn en
daarmee verenigbare doeleinden.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Van medewerkers (waaronder uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) bewaren wij de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt. Heeft u aangegeven dat u wilt worden opgenomen in ons bestand van kandidaten, dan bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat die moeten worden verwijderd of tot het moment waarvan wij aan u aangegeven tot verwijdering te zullen overgaan. Als de wet ons tot een kortere of langere bewaartermijn verplicht, dan volgen wij uiteraard de wet.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 1. U heeft het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Voor de werkingen waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om die toestemming weer in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden.

Wij wijzen u er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij u graag verder op verzoek. U kunt daarvoor contact opnemen met onze support afdeling via e-mail info@technica.nl of telefoonnummer 033 277 60 60

Wij zullen alle verzoeken binnen een redelijke termijn te behandelen en in elk geval binnen één maand informeren naar aanleiding van uw verzoek.

Gebruik van cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine bestanden die wij op uw computer plaatsen. Zo zorgen we dat de website goed werkt en beter op de bezoeker is afgestemd. Cookies bewaren niet uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. We willen én uw privacy zo goed mogelijk beschermen, én onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Technica gebruikt 2 soorten cookies:

– Functionele cookies. Die hebben we nodig om de website goed te laten werken.
– Statistische cookies. Die zorgen ervoor dat we de website kunnen verbeteren. We gebruiken deze cookies om te zien welke pagina’s het meest bezocht worden. En welke routes er op de website worden afgelegd. Daardoor kunnen we zien welke pagina’s we aan moeten passen. Zodat u sneller vindt wat u nodig hebt.

Geen cookies?
U kunt zelf kiezen welke cookies wij in uw geval mogen gebruiken. Voor het gebruik van functionele cookies vragen wij altijd om uw toestemming. Over hoe cookies niet te accepteren of te verwijderen is veel informatie te vinden op internet, bijvoorbeeld op deze pagina van de website van de Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy).

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op onze website of direct per e-mail info@technica.nl U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer 033 277 60 60.
U kunt uw klacht eventueel ook richten aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 1 mei 2018 en het laatst gewijzigd op 31 mei 2018. Wij kunnen deze wijzigen. Om van onze actuele privacyverklaring op de hoogte te blijven raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen.

Onze Partners

Volg ons:

Onze klanten

Contact

Share This